Handelsbetingelser

Ved gennemgang af denne side, vil du opleve at ordet "platform", "system/systemet" eller "app" vil blive brugt som erstatning for SalgsKernen systemet.
Abonnementsvilkårene (herefter ”Vilkårene”) gælder mellem INTERACTIVE MADE APS CVR NR: 41133902, herefter kaldt SalgsKernen, og køber/bruger, herefter kaldt kunden.
Senest opdateret marts 2020.
Du accepterer disse handelsbetingelser ved at benytte vores platform.

1. Vedligeholdelse

1.1 SalgsKernen sørger for vedligeholdelse af omstående system på de nærværende aftales vilkår.

1.2 Skaffevarer og kostumeret soft- og hardware produkter kan ikke afbestilles.

1.3 SalgsKernen yder dog ikke vedligeholdelse af omstående hardware, da kunden køber dem direkte via 3. part.


2. Aftalens løbetid

2.1 Nærværende parter i aftalen har ret til at opsige aftalen ved udgangen af min. perioden under hensyntagen til en 3 måneders opsigelsesfrist. Opsigelsen skal ske skriftlig. Sker en sådan opsigelse ikke, vil perioden blive forlænget med min. perioden. Aftalen gælder i den på aftalte min. Periode. Hvis der ikke er aftalt min. periode gælder aftalens min. periode 1 mdr. Ved indgåelse af tilhørende leasing/leje aftale følger min. perioden denne.

2.2 Tilkøbsmoduler følger den oprindelige aftales opstartsdato.

2.3 Ved aktivering af nye SalgsKernen systemer gælder ny min. periode fra etableringsdato, hvis ikke andet er aftalt.


3. Betaling

3.1 Alle priserne er angivet i danske kroner og er ekskl. Moms. Ydelsen er ikke omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, da leveringen sker digitalt, og ydelsen dermed bliver leveret på tidspunktet for betalingen.

3.2 Etableringsomkostningen forfalder samme dag som levering og abonnement aftalen opkræves pr. periode som anført inkl. delperiode fra levering til første fulde opkrævningsperiode. Samlet ydelse faktureres månedvis. Kunden skal tilmeldes betalingsservice. Ved anden betalingsform opkræves et gebyr pr. faktura. Afvises/afmeldes betalingsservice af kunden opkræves ekstraordinært administrationsgebyr på 500,- ex. moms. Periodeopkrævningen kan ændres efter behov af SalgsKernen uden varsel.

3.3 Prisen er baseret på, de ved aftalens indgåelse gældende priser for arbejdsløn, licensudgifter, materialer, reservedelslager, valutakurser m.m. Såfremt disse forudsætninger ændres forbeholder SalgsKernen sig ret til uden varsel at ændre prisen i overensstemmelse hermed.

3.4 Betales aftalen ikke rettidigt, sendes rykker 1 med rykkergebyr på 100,00 DKK 8 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke efter 10 dage laves rykker 2 og SalgsKernen er berettiget til at spærre adgangen til Applikationen. 10 dage efter rykker 2 med inkassovarsel kan SalgsKernen sende kunden til inkasso. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget fuldbetaling inkl. diverse omkostninger inkl. renter, med tillæg af et oprettelsesgebyr på min. 1.000,- hvis aftalen ikke forinden er blevet ophævet. Endeligt efter 30 dage yderligere lukkes hele applikationen samt al data slettes. Derefter skal der betales for en fuld etablering af hele opsætningen. Rentesatsen udgør 2 % pr. påbegyndt måned og beregnes fra forfaldsdato.


4. Aftalens omfang og anvendelse

4.1 Aftalen giver brugsret til et samlet abonnement kaldet SalgsKernen med efterfølgende versionsbetegnelse og navn, som er beskrevet i tilbuddet eller aftalens forside (også kaldet under en ”Applikationen”, ”System” eller ”Apps.”).

4.2 I selve applikationen findes en oversigt over abonnementstype og valgte tillægsmoduler (denne funktion er på vej, lige pt. Bedes kunden ringe ind for at finde oversigten). De enkeltes funktions beskrivelser er altid under udvikling og ses på salgskernen.dk

4.3 Anvendelse af abonnementet gælder for den juridiske enhed, der har oprettet abonnementet, og abonnementet må ikke benyttes af eller til databehandling for andre.


5. Kundens data og ophør

5.1 Kunden ejer og kan frit disponere over data i applikationen. Opsiges abonnementet, har kunden fri adgang til at eksportere alle data mv. Via kundeservice inden abonnementets ophør.

5.2 Efter abonnementets ophør har SalgsKernen ingen pligt til at opbevare kundens data. Ejerskab af data overgår til SalgsKernen ved manglende abonnements betaling. De generelle betingelser opdateres løbende og uden kundens accept og ændrer ikke på kundens forpligtelser til SalgsKernen.

Leverandøren har ret til at opsige aftalen med omgående virkning hvis:
a) kunden er bagud med betalinger som beskrevet i §3.3,
b) produktets software eller hardware misligholdes for unormalt brug,
c) kunden standser betalingerne/erklæres konkurs eller
d) kunden ikke har grundliggende forståelse for SalgsKernen´s systemer.

5.3 Ved ophør før periodens udløb, debiteres de resterende ydelser af bindingsperioden/min. periode inkl. evt. tilhørende leasing eller leje-aftale. Ved ophør/opsigelse pålægges kunden en skadeserstatning for sit aftalebrud på summen af de forfaldne ydelser for den resterende periode samt med tillæg på 9% p.a. lagt til det samlede restbeløb.

5.4 Opsigelse af SalgsKernen, som nævnt i pkt. 3.3, skal ske skriftligt senest tre måneder før kalenderårets udgang.


6. Driftsstabilitet

6.1 SalgsKernen tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for SalgsKernen kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på modemudstyr, ADSL-forbindelser, telekommunikationsforbindelser, integrationsmoduler, 3. parts software eller lignende force majeure situationer.
SalgsKernen tilstræber i alle tilfælde at genskabe normal drift hurtigst muligt.

6.2 For at yde den bedst mulige service er det nødvendigt periodisk at udbygge/udskifte teknisk udstyr og at foretage softwareopdateringer mv.

I den forbindelse kan det være nødvendigt midlertidigt at afbryde adgangen til applikationen. Sådanne afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 22.00-07.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden.

6.3 SalgsKernen er uden ansvar for eventuelle afbrydelser af nogen karakter og kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for dette.

6.4 SalgsKernen er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af applikationen og altid skifte til den mest optimale version af både frontend og backend systemer.

6.5 Kunden er ikke berettiget til at lade 3. part foretage reparation eller montering af udstyr og installation af software, der ikke er købt og/eller godkendt hos SalgsKernen. Alt udstyr og software skal godkendes af SalgsKernen før brug, hvis SalgsKernen ikke har disse i sortiment. Der er ingen garanti på brugt udstyr med mindre andet er påført i bemærkninger. Al software der installeres uden skriftlig godkendelse af SalgsKernen'sv supportteam, vil blive debiteret timeforbrug selvom der er tegnet serviceaftale.

6.6 Efter udløb af min. perioden, kan SalgsKernen forlange at hardwaren bliver opdateret for hele tiden at kunne opretholde samme stabilitet af systemet. Denne udgift skal afholdes af kunden.

6.7 SalgsKernen’s produkter følger leverandørens gældende produktgarantis regler.

6.8 Det er kundens ansvar at kontrollere og teste udvikling/tilpasning af integrationer, SalgsKernen og øvrigt kostumeret software i de første 10 arbejdsdage efter levering/aktivering. Hvorefter garantien er udløbet og gældende timetakster debiteres, med mindre andet er aftalt.


7. Regulering

7.1 SalgsKernen regulerer én gang om året prissætningen for de fremtidige abonnementsafgifter, baseret på udviklingen af driftsomkostningerne, hardware, valutakurser m.m.
Derudover reguleres abonnementsprisen automatisk og uden varsel hvert år pr. 1. januar i henhold til udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks, dog min. 2 % p.a.

7.2 Enkelte abonnementer afregnes efter antal ordrer/faktura/antal medarbejdere/datastørrelse/etc. Derfor er SalgsKernen berettiget til at opgradere abonnementerne til den tilhørende prisgruppe.


8. Rettigheder

8.1 Applikationen og alle immaterielle rettigheder tilhører fuldt og helt SalgsKernen. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes SalgsKernen, medmindre andet skriftligt er aftalt.
SalgsKernen har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til denne aftale til et andet selskab. Derudover kan kundens rettigheder og forpligtelser ifølge denne aftale ikke overdrages til tredjemand uden den anden parts og SalgsKernen´s forudgående skriftlige samtykke


9. SalgsKernens ansvar

9.1 SalgsKernen er med de begrænsninger, der fremgår nedenfor, ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab der ikke er tydeliggjort i disse vilkår
SalgsKernen kan ikke holdes ansvarlig for tab, der er opstået som følge af kundens simple uagtsomhed, manglende egenkontrol eller systemfejl.

9.2 SalgsKernen er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger og integrationer, der er tilgængelige og/eller integreres med applikationen. SalgsKernen kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse 3. partsløsninger. Tilsvarende kan SalgsKernen ikke holdes ansvarlig for 3. partsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger.
SalgsKernen er ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, og ansvaret er beløbsmæssigt begrænset til kundens betaling i 12 måneder for et system før det ansvarspådragende forholds indtræden.
9.3 SalgsKernen skal altid kunne tilbyde support til kunden, dog er kunden forpligtet til min. en gang årligt altid at holde dens brugere uddannet i den samlede løsning. Udgiften afholdes af kunden.


10. Tavshedspligt og datasikkerhed

10.1 SalgsKernen behandler alene kundens data efter dennes instruks og således ikke til egne, uvedkommende formål. SalgsKernen handler alene efter instruks fra den dataansvarlige. SalgsKernen skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.
SalgsKernen skal på den dataansvarliges anmodning give den dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. SalgsKernen har tavshedspligt om alle informationer, SalgsKernen måtte komme i besiddelse af om kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre dette sker efter accept fra kunden, eller statens juridiske instanser påkræver dette.
Kunden er forpligtet til at have tavshedspligt omkring applikationens funktionalitet og drift.

10.2 SalgsKernen har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Applikationen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. SalgsKernen giver på kundens anmodning og mod betaling af SalgsKernen til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde tilstrækkelige oplysninger til, at kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.


11. Adviseringer og markedsføring

11.1 SalgsKernen forbeholder retten til at sende Kunden e-mails, i forbindelse med lancering af nye features, opdateringer etc. Ligeledes forbeholder SalgsKernen retten til af sende Kunden e-mails samt sms'er i forbindelse med for Kunden relevante adviseringer.
Kunden er forpligtet til at have tavshedspligt omkring applikationens funktionalitet og drift.
11.2 SalgsKernen forbeholder ligeledes retten til at sende enkelte mails, som kan indeholde reklamer for tredjemand.


12. Øvrigt

12.1 Enhver ekstra funktion som kunden ønsker under abonomentens forløb vil blive time takseret eller per funktion, med mindre andet er aftalt.

12.2 Enhver tvist, der udspringer af aftalen, skal anlægges ved Byretten i Odense som første instans og behandles efter dansk ret.

12.3 Tiltrædelse sker ved levering og aktivering af systemet.

12.4 Disse betingelser opdateres løbende og ændrer ikke kundens forpligtelser. Opdaterede betingelser kan ses på SalgsKernen.dk.

Tilbage til forside.